Huishoudelijk regelement

 

 Huishoudelijk reglement Tennisvereniging Huizen 

I Aanmelding en toelating van nieuwe leden 

artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Tennisvereniging Huizen kent hierin 2 categorieën lidmaatschappen/contributies: 

a. Voor de leden die het gehele jaar tennissen, loopt de contributie van 1 april tot 1 april van het daarop volgende jaar; 

b. Voor de leden die in de periode van 1 oktober tot 1 april van het daarop volgend jaar tennissen, loopt de contributie van 1 oktober tot 1 april van het daarop volgend jaar. 

 

artikel 2 Aanmelding van nieuwe leden dient plaats te vinden bij de ledenadministratie. 

Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten dient te worden vermeld: naam, voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats., e-mailadres, geboortedatum en iban-bankrekeningnummer. 

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de secretaris door te geven. De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid. 

artikel 3 Het bestuur kan, in geval een juiste verhouding tussen het aantal leden en de beschikbare tennisbanen dreigt te worden verstoord, de mogelijkheid tot toelating van nieuwe leden tijdelijk opschorten. Degenen die zich, zolang de mogelijkheid tot toelating van nieuwe leden in gevolge het vorenstaande is opgeschort, bij de secretaris of ledenadministratie aanmelden, worden in de volgorde van hun aanmelding door de secretaris of ledenadministratie op een wachtlijst geplaatst. Het bestuur is bevoegd aan gezinsleden van leden voorrang te verlenen boven niet-gezinsleden, zodanig dat maximaal de helft van het aantal toe te laten nieuwe leden uit gezinsleden kan bestaan. 

II Rechten en plichten van de leden 

artikel 4 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de 

schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baancommissie/parkcommissie en/of van het bestuur. Te allen tijde is tenniskleding op de baan voorgeschreven. 

artikel 5 De leden zijn verplicht adresveranderingen en/of e-mailwijzigingen etc. direct aan de ledenadministratie door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld middels automatische incasso te voldoen. Hiervoor dient een opdracht tot automatische incasso te worden ondertekend en afgegeven. Bij leden die geen opdracht tot automatische incasso hebben ondertekend en afgegeven wordt extra € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Hiervoor ontvangen de leden inclusief de verschuldigde contributie een factuur welke binnen de op de factuur aangegeven uiterste datum van betaling dient te worden voldaan. 

Het is mogelijk een betalingsregeling af te spreken d.m.v. betaling in 2 termijnen c.q. automatische incasso. Het lesgeld dient te worden betaald binnen 4 weken na ontvangst van de factuur. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd overeenkomstig artikel 6 lid 1c, van de statuten en wel met ingang van de desbetreffende lidmaatschapsperiode. 

Te allen tijde is ieder lid, wat betreft het lidmaatschap, dan een bedrag verschuldigd voor administratiekosten, zoals door het bestuur kan worden vastgesteld en jaarlijks kan worden gewijzigd. Het bestuur kan er tevens toe besluiten de betalingsvordering uit handen te geven. Elke lidmaatschapsvorm wordt jaarlijks automatisch verlengd. Een jaarlidmaatschap kan opgezegd worden t/m 30 november voor het opvolgende jaar. Een winterlidmaatschap kan opgezegd worden t/m 31 januari van het jaar waarin men geen winterlidmaatschap wenst te prolongeren. 

Gezinskorting Indien drie of meer gezinsleden vol betalend lid zijn, ontvangen het 3e en de daarop volgende gezinsleden een door het bestuur vast te stellen korting op de contributie. In geval van onduidelijkheid over de gezinssamenstelling beslist het bestuur. 

artikel 6 Vriend van TV Huizen Indien een lid wegens zwangerschap, ziekte of stage elders in den lande in het kader van studie, langdurig verblijf in het buitenland of een bijzonder geval ter beoordeling van het bestuur gedurende een seizoen niet in staat is gebruik te maken van zijn speelrecht, kan het lid aan de secretaris schriftelijk verzoeken “Vriend van TV Huizen” te mogen worden. Eén maand na ingang van de lidmaatschapsperiode is het niet meer mogelijk het lidmaatschap om te zetten in een Vriend van TV Huizen lidmaatschap. Men kan ook Vriend van TV Huizen worden als een vorm van donatie. Een Vriend van TV Huizen mag deelnemen aan alle door TV Huizen georganiseerde eigen recreatieve 1 á 2-daagse activiteiten (toernooien). 

Bardiensten 

artikel 7 Seniorleden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn verplicht om per lidmaatschapsperiode een aantal jaarlijks door het bestuur vast te stellen bardiensten te vervullen in het clubhuis van de vereniging. Genoemde leden zijn verplicht voor aanvang van de desbetreffende lidmaatschapsperiode hun 

bardiensten vast te leggen; doen zij dat niet dan is het bestuur bevoegd de KNLTB -ledenpas niet af te geven; dat laatste geldt ook wanneer de contributie niet is betaald. Bardienstmedewerkers moeten de instructie Drank en Horecawet gevolgd te hebben. Indien deze niet voltooid is wordt de ledenpas ongeldig verklaard. Indien een seniorlid weigert een afgesproken bardienst te vervullen, is het bestuur bevoegd om het lid voor een periode van maximaal vier weken te schorsen en/of het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. 

artikel 8 Het bestuur is verplicht om bij overtreding van (één van) de regels van het ‘reglement voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken/Drank en Horecawet door de Tennisvereniging Huizen in haar clubhuis’ ten opzichte van de overtreder, zijnde de consument dan wel verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) die maatregelen te nemen die in voornoemd reglement zijn vermeld. Zij heeft daarbij dezelfde bevoegdheid als genoemd in artikel 7. 

artikel 9 De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuur- kascommissie- en T.C -vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. 

Rookverbod 

Artikel 9a Er geldt een algeheel rookverbod op ons tennispark (inclusief clubhuis). 

III Introductie en lidmaatschap 

artikel 10 Introductie van niet leden is max. 4x per jaar mogelijk volgens een reglement dat de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft. Het bestuur stelt de prijs vast. Het lid is verantwoordelijk voor de gedragingen van de introducé. Introductie geschiedt door inschrijving in een daartoe bestemd register onder vermelding van de naam van de introducé, de datum en de naam van het introducerend lid. De introductie geschiedt voor een hele dag en voor een bedrag dat door het bestuur wordt vastgesteld en jaarlijks kan worden gewijzigd. In principe mag één introducé per lid per keer worden geïntroduceerd. De introductieperiode geldt niet tijdens activiteiten door de vereniging georganiseerd (toss, toernooien, etc.) Men mag max. 4x per jaar geïntroduceerd worden. 

artikel 11 Stille Uren lidmaatschap: 

Voor dit lidmaatschap worden m.i.v. 2014 geen nieuwe leden meer geaccepteerd en geldt alleen nog voor bestaande Stille uren leden. Het geldt alleen voor de zomerperiode (1 april t/m 30 september)van 11.00 uur tot 14.00 uur en niet tijdens toernooien, toss, clubkampioenschappen en zon- en feestdagen. 

artikel 12 Studentenlidmaatschap wordt gelijk gesteld aan het Juniorenlidmaatschap 

Leden die hiervoor in aanmerking wensen te komen moeten dit voor 1 januari van de lidmaatschapsperiode schriftelijk melden bij de ledenadministratie. Het studententarief (gelijk aan tarief juniorcontributie) geldt alleen voor uitwonende studenten die buiten de gemeente Huizen wonen en studeren en niet in een gemeente wonen die grenst aan de gemeente Huizen. 

Voorwaarden zijn: 

 nog studerend op 1 april van het lopende kalenderjaar 

 er dient een kopie van de collegekaart te worden ingeleverd 

 

artikel 12 a Tennis-alles-in-1 lidmaatschap. 

Voor Tenniskids en Junioren, waarvan de contributieperiode loopt van 1/4 tot en met 31/3, geldt een Tennis-alles-in-1 lidmaatschap vorm hetgeen bestaat uit de jaarlijkse contributie en tennislessen. 

IV Vergaderingen 

artikel 13 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, als mede de vergadering te schorsen of te verdagen. 

artikel 14 Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een e-mail bericht, tenminste 7 dagen voor de datum van de vergadering. 

artikel 15 Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen bestuurslid geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering. 

artikel 16 De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 7 dagen voor de verzending der convocatie door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. 

artikel 17 Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden 

V Commissies 

artikel 18 Behalve het bestuur, is eveneens de algemene vergadering bevoegd een of meerdere commissies in te stellen/ontbinden en de leden te benoemen/ontslaan met algemene en bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk 

tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. In elke commissie zal een bestuurslid worden benoemd als gewoon commissielid. 

VI Besluitvorming 

artikel 19 Door de algemene vergadering kan slechts als bestuurslid worden gekozen een persoon, die als kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdiensten. 

VII Bestuur 

artikel 20 De op statutaire wijze tot bestuurslid benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. 

artikel 21 Ieder jaar treedt 1 bestuurslid af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid gekozen ter vervanging van een tussentijdse ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden. 

artikel 22 Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van de Statuten wordt de voorzitter door de algemene vergadering in functie gekozen. 

artikel 23 In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt de vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. 

VIII Slotbepalingen 

artikel 24 Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 

artikel 25 Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 13 december 1984 en daarna gewijzigd in de algemene vergaderingen van resp. 19 december 1988 (artikel 5, gezinskorting) , (15 december 1993 (artikel 22, van 3 naar 2 aftredende bestuursleden), 22 januari 2002 (artikel 7 en 8 specifiek en daarnaast een aantal tekstuele aangelegenheden), 16 januari 2003 (art. 1 en 10, resp. aanvulling met minileden, verlenging introductietermijn), 13 januari 2005 (artikel 7 en nieuw lid 9a, resp. sancties niet vervullen bardiensten en niet tijdig betalen contributie), februari 2009.(art. 1 tekstueel; art.4 tekstueel; art.5 verschillende soorten lidmaatschappen en de gezinskorting; art. 7 verschillende soorten 

bardiensten); art. 8 schrappen bezorging clubbladen door jeugdleden; art. 9a nu algeheel rookverbod; art.12 stille uren abonnement alleen in zomer; art.13 oude tekst toegevoegd aan art.12 + nieuwe tekst inzake studentenlidmaatschap; art. 15 mogelijkheid te convoceren per e-mail), februari 2012, vervallen artikel 5 3e alinea Overeenkomstig ……...is vastgelegd in de Statuten Artikel 7 lid 2; februari 2013 ,art 13. 2009 gewijzigd in van het lopende kalenderjaar; wijzigingen diverse lidmaatschapsvormen nav Bijzondere leden vergadering 13 nov. 2013; 28 oktober 2015 (artikel 1 verenigingsjaar en artikel 2 aanmelding nieuwe leden); algemene ledenvergadering 14 februari 2018 (artikel 21 Bestuur), algemene ledenvergadering 20 februari 2019 (artikel 5, rechten en plichten van leden) en artikel 12a, lidmaatschap); algemene ledenvergadering 19 februari 2020 (artikel 9a, rookverbod), algemene ledenvergadering 17 februari 2021 (artikel 2, aanmelden van nieuwe leden). 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94(Parkeerplaats via de Hoofdweg)
1274 RN Huizen