Barreglement

Paragraaf 1  Algemene bepalingen

Artikel 1  Begripsbepalingen

a)  Alcoholhoudende dranken:  

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol  Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c)  Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.

d)  Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2  Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
Artikel 3  Vaststellen en wijzigen
 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2  Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4  Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5  Huis- en gedragsregels
 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals 'happy hours', 'meters bier' en 'rondjes van de zaak' zijn in de kantine niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
Artikel 6  Openingstijden en schenktijden
 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: zondag tot en met vrijdag: 9.00 uur tot 24.00 uur zaterdag: 9.00 uur tot 01.00 uur.
 2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: zondag tot en met vrijdag: 12.00 uur tot 24.00 uur zaterdag: 12.00 uur tot 01.00 uur.
 3. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.
Artikel 7  Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
 • zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 8  Voorlichting
 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.
Artikel 9  Handhaving, klachtenprocedure en sancties
 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen.
 5. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.
 6. Sancties van de sportvereniging: Het Bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in dit Bestuursreglement sancties aan betrokkene(n) op te leggen.
  • Bij eerste overtreding wordt betrokkene (worden betrokkenen) mondeling gewaarschuwd. Van deze mondelinge waarschuwing  wordt schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur met een afschrift aan de betrokkene(n).
  • Bij een tweede overtreding wordt betrokkene (worden betrokkenen) schriftelijk door het bestuur gewaarschuwd.
  • Bij herhaling van de overtreding(en) wordt aan de betrokkene(n) voor een door het bestuur te bepalen periode de toegang tot de clubruimte ontzegd.  

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 22 januari 2002  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94(Parkeerplaats via de Hoofdweg)
1274 RN Huizen