Taken VCP

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder, die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie (SI), of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

Taken van de vertrouwenscontactpersoon

 1. Eerste opvang van een melding van ongewenst gedrag.

 2. Inschakelen van of doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van KNLTB/Gemeente Sportplatform Huizen.

 3. Bemiddelen en zoeken naar oplossingen. Meldingen van SI worden verplicht gemeld bij de KNLTB en bestuur ( voorzitter).

 4. Adviseren van de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

 5. Registreren van de klachten/meldingen en verslag doen van de verrichte werkzaamheden.

Ad 1: Eerste opvang De VCP: laat de aanmelder het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak bespreekt mogelijke doorverwijzingen informeert de aanmelder over de procedures op basis van het protocol

Ad 2: Doorverwijzen De VCP verwijst de aanmelder (zo nodig) door naar een vertrouwenspersoon en/ of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de KNLTB, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad 3: Bemiddelen en zoeken naar oplossingen De VCP hoort de melding aan en tracht een passend advies te geven. Zo nodig kan ook een afspraak worden gemaakt met de beklaagde en/of het bestuur (voorzitter). Verder onderzoek zal, indien nodig, door het bestuur worden uitgevoerd. Na verloop van tijd dient er door de VCP een afspraak te worden gemaakt om te bespreken of de situatie naar wens is opgelost.

Ad 4: Preventieactiviteiten

De VCP:

 1. profileert zich in samenwerking met het bestuur binnen de eigen vereniging, zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de vereniging worden nageleefd.

 2. houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport.

 3. geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie.

Ad 5: Verslaglegging

De VCP:

 1. maakt aantekeningen van het gesprek en laat deze verifiëren en zo nodig aanvullen door het slachtoffer en, indien minderjarig, ook door een ouder/wettelijke vertegenwoordiger.

 2. legt de casus vast in het logboek

 3. vult het registratie- en rapportageformulier in.

 4. verslagen en rapportage worden op een veilige wijze gearchiveerd.

Randvoorwaarden

De VCP: 

 1. is geen bestuurslid en heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur (voorzitter).

 2. wordt door het bestuur benoemd

 3. overlegt een VOG niet ouder dan drie maanden als hier om gevraagd wordt

 4. is niet inhoudelijk betrokken bij procedures en of sancties

 5. is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als VCP heeft beëindigd.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen